انجمن روانشناسان خود توانمند

buy essay

آشنایی با انجمن روانشناسان خودتوانمند

انجمن روانشناسان خودتوانمند در راستای کمک به دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته های مشاوره و روانشناسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد شروع به فعالیت نموده است.
این انجمن با الهام گیری از اصول موسسه معتبر گالوپ )علم، تجربه و هوشمندی( به جهت حمایت از افرادی که در رشته های مشاوره و روانشناسی تحصیل نموده اند تشکیل شده است.
انجمن فوق در سه حیطه توانمندسازی، حمایت و همکاری انجام فعالیت می نماید.
با توجه به شرایط شغلی جامعه )عدم امنیت اشتغال و نبود شغل( و عhttp://essaywriterusa.comدم توانمندی بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیالن روانشناسی و مشاوره در عرصه ی علم و تجربه، این انجمن در صدد است به لحاظ مبانی علمی و عملی با توجه به سطح هوشمندی افراد به آنها کمک کرده تا بتوانند مسیر شغلی خود را در ابتدا مشخص کرده و سپس با همراهی انجمن به سطوح باالی توانمندی در حیطه های انتخابی خود برسند.
در شرایط فعلی جامعه مبنی بر نبود زیر ساخت های جامع در دانشگاه و عدم توانمندی این نوع دستگاه های اجرایی در ساختن افراد توانمند چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ ایجاد تجربه عملی و ایجاد بازار اشتغال برای جوانان، این انجمن به دنبال رفع نقایص فوق بوده تا بتواند با استفاده از اعضای انجمن، هم کسب درآمد و ایجاد اشتغال آنها فرآهم نموده و هم به آنها به موازات حضورشان در دانشگاه در جهت فراگیری و تقویت مبانی علمی کمک شایانی نماید.

جامعه هدف انجمن کلیه دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته های مشاوره و روانشناسی در تمامی گرایش ها می باشد.
این انجمن با توجه به مقطع تحصیلی و میزان توانمندی افراد فعالیت هایی را براساس اهداف اصلی انجمن ) توانمندسازی، حمایت و همکاری( در نظر گرفته است که به شرح ذیل می باشد:
۱ .کلیه دانشجویان و فارغ التحصیالن کارشناسی
۲ .کلیه دانشجویان و فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد

برنامه ها و فعالیت های مربوط به مقطع کارشناسی

۱ .کمک به تقویت مبانی دروس دانشگاهی
۲ .حمایت و کمک در جهت شرکت در کنکور مقاطع تحصیلی باالتر
۳ .شرکت در اجرای طرح های انجمن برای کسب تجربه
۴ .کمک به انجام امور پژوهشی (نوشتن مقاله، تالیف و ترجمه کتاب و …)
۵ .آشنایی ابتدایی با فضای کاری دفاتر مراکز مشاوره به صورت عملی
۶ .آشنایی با تست های روانشناختی
۷ .جهت دهی مسیر شغلی و علمی و ایجاد هدفمندی در انتخاب حوزه کاری خود
۸ .همکاری در مدیریت سایت و کانالهای انجمن به لحاظ شناخته شدن در حیطه کاری خود
۹ .حمایت از ایده ها و خالقیت ها
۱۱ .کاهش و مدیریت مالی در خرید کتب دانشگاهی و غیر دانشگاهی با تاسیس کتابخانه انجمن
۱۱ .ایجاد سابقه کار و کمک به تقویت رزومه
۱۲ .توانمندسازی در حوزه های روانشناسی و مشاوره با برگزاری کارگاه ها
۱۳ .کاهش و مدیریت مالی برای شرکت در کارگاه های آموزشی )دریافت حداقل هزینه(
۱۴ .همکاری در برگزاری کالس های آموزشی در فرهنگسراها، مساجد و …
۱۵ .هدایت افراد در مسیر های شغلی دیگر در صورت عدم عالقه مندی به حیطه های کاری مشاوره و روانشناسی
۱۶ .استفاده از مهارت و تخصص های غیر رشته ایی جهت درآمد زایی (مثل موسیقی، کامپیوتر و …)
۱۷ .همکاری در جهت تدریس و برگزاری کالس های رایگان آموزشی برای اعضای انجمن و کسب تجربه عملی

برنامه ها و فعالیت های مربو ط به مقطع کارشناسی ارشد

۱ .کمک به تقویت مبانی دروس دانشگاهی
۲ .برگزاری کارگاه های آموزشی توسط افراد برای اعضای انجمن یا عموم مردم و ایجاد درآمد زایی
۳ .کمک به انجام امور پژوهشی (نوشتن مقاله، تالیف و ترجمه کتاب و …)
۴ .همکاری در طرح های انجمن به جهت کسب تجربه یا درآمد های مالی
۵ .حمایت از ایده ها و خالقیت ها (به صورت مادی و معنوی)
۶ .همکاری در سایت و کانال های انجام به جهت شناخته شدن و فروش بسته های آموزشی خود
۷ .ایجاد سابقه کار و کمک به تقویت رزومه
۸ .تجربه فضای کاری دفاتر مراکز مشاوره به صورت عملی
۹ .توانایی انجام تست های روانشناختی
۱۱ .جهت دهی مسیر شغلی و علمی و ایجاد هدفمندی در انتخاب حوزه کاری خود
۱۱ .کاهش و مدیریت مالی در خرید کتب دانشگاهی و غیر دانشگاهی با تاسیس کتابخانه انجمن
۱۲ .توانمند سازی در حوزه های مشاوره و روانشناسی
۱۳ .کاهش و مدیریت مالی برای شرکت در کارگاه های آموزشی (دریافت حداقل هزینه)
۱۴ .همکاری در برگزاری کالس های آموزشی با ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی (بانک ها ، ارتش، سپاه و …)
۱۵ .هدایت افراد در مسیر های شغلی دیگر در صورت عدم عالقه مندی به حیطه های کاری مشاوره و روانشناسی
۱۶ .همکاری در طرح های صنعتی
۱۷ .استفاده از مهارت و تخصص های غیر رشته ایی جهت درآمد زایی (مثل موسیقی، کامپیوتر و …)

اهداف انجمن

۱ .حمایت از توانایی، ایده ها و خالقیت های اعضای انجمن
۲ .اشتغال زایی به واسطه اجرای طرح های انجمن
۳ .تقویت توانمندی های عملی مشاورین و روانشناسان
۴ .تقویت مبانی علمی مشاورین و روانشناسان
۵ .شکل گیری انجمن علمی و گرفتن امتیاز مجله روانشناسی و مشاوره
۶ .کاهش هزینه های مالی مشاورین و روانشناسان برای شرکت در دوره های آموزشی
۷ .حمایت از افراد عالقه مند به رشته های مشاوره و روانشناسی قبل از ورود به دانشگاه
۸ .فعالیت در امور پژوهشی به صورت گسترده و کمک به ارتقای سطح سالمت روانی جامعه
مزایای انجمن
۱ .ایجاد شرایط و فضای واقعی مشاوره برای افزایش مهارت های عملی و کسب تجربه (Play Role)
۲ .بهبود وضعیت علمی، عملی و شغلی مشاورین و روانشناسان از طریق دیدار و نشست های مختلف با اعضای انجمن
۳ .ارائه مدارک معتبر برای برگزاری تمامی کارگاه های آموزشی
۴ .دریافت حداقل هزینه ها برای کارگاه ها و دوره های آموزشی
۵ .صدور کارت عضویت
۶ .استفاده از اساتید مطرح برای برگزاری دوره های آموزشی
۷ .ایجاد سوابق کاری و تقویت رزومه مشاورین و روانشناسان
۸ .کتابخانه مشاورین و روانشناسان

جهت ثیت نام اطلاعات خود را در فرم زیر ارسال فرمایید

term papers